Regulamin biura podatkowo-ksiesowego  od 01-01-2016

1.Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin okresla warunki swiadczenia usług podatkowo-księgowych przez Biuro naszaksiegowa.com i stanowi integralną częsć umowy o swiadczenie usług księgowych przez Biuro naszaksiegowa.com, zawartej pomiędzy Operatorem, a Klientem, regulując w sposób
szczegółowy jej postanowienia.

2.Definicje.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

2.1.Regulaminie
rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o Ƒwiadczenie usług księgowych poprzez Biuro naszaksiegowa.com.

2.2.Biurze
rozumie się przez to „Biuro naszaksiegowa.com” Ƒwiadczące usługi księgowe w oparciu o serwis ReduTax w zakresie, o których mowa w punkcie 4͘

2.3.Operatorze
rozumie się przez to spółkę ReduTax Sp. z o.o.

2.4.Kliencie
rozumie się przez to korzystającą z usługi Biura podatkowo-ksiegowego osobę fizyczną prowadzącą działalnosć gospodarczą lub spółkę osobową,

2.5.Umowie
rozumie się przez to umowę o swiadczenie poprzez Biuro usług księgowych wymienionych w pkt 4, zawartą między Operatorem a Klientem.

2.6.Cenniku
rozumie się przez to publikowaną na stronie naszaksiegowa.com informację, w której Operator okreslił warunki i wysokosć odpłatnosci za usługi Biura; zmiana Cennika nie oznacza zmiany Regulaminu.

2.7.Okresie rozliczeniowym
rozumie się pełny miesiąc kalendarzowy, którego dotyczy dokumentacja księgowa, kadrowopłacowa, deklaracje, raporty do IRS

3. Okres swiadczenia usług i zawarcie Umowy
3͘1͘ Pomiędzy Operatorem a Klientem zostaje podpisana umowa w oparciu o prezentację
usług i cennika dostępnego na stronie naszaksiegowa.com

3͘2͘ Umowa wchodzi w życie w momencie otrzymania przez Biuro podpisanego egzemplarza͘ lub akceptacji regulaminu na stronie naszaksiegowa.com

4.Przekazywanie dokumentów do Biura

4.1.Terminy przekazywania dokumentów

Usługa Dokumenty Termindostarczenia
ProwadzenieRozliczenia podatkowego indywidualnego lub firmowego Komplet dokumentów wykazujących poniesione koszty͘Dokumenty powinny posiadać datę 

otrzymania, opis przeznaczenia pozycji na fakturze, oraz inne opisy

 

niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego͘

Do 5-gonastępnegomiesiąca
Ewidencjasrodkówtrwałych i

wyposażenia

Dowód zakupu (nabycia) srodka trwałego lub wyposażenia lubprotokół odbioru srodka trwałego Do 5-gonastępnegomiesiąca
Ewidencjaprzebiegupojazdów W formie papierowej opatrzona podpisami oraz zaznaczeniemjakiego samochodu dotyczy Do 5-gonastępnegomiesiąca
Sprawozdaniado IRS Przkazywanie inĨormacji o koniecznosci sprawozdania IRSniezwłocznie po otrzymaniu takiej informacji przez klienta Do1-go dniaroboczego odotrzymanej

informacji

Akta osobowe Kwestionariusz osobowy, oswiadczenia do umowy zlecenie,badania lekarskie, zaswiadczenia o ukończeniu wstępnego

szkolenia

 

deklaracja 1098 lub W-3, swiadectwa pracy i swiadectwa ukończenia

szkoły, inne dokumenty

Przedrozpoczęciemzatrudnienia
Sporządzaniezgłoszeń iwyrejestrowań Na podstawie kwestionariusza osobowego do 3 dni od podpisaniaumowy
Sporządzanie listy obecnosci, dokumenty potwierdzające nieobecnosć, 7 dni roboczych
listy płac, Czeki dla pracownikow przed dniem naliczania wynagrodzeń

4.2..Przekazywanie dokumentów

Klient może przekazać Biuru dokumenty poprzez:
4.2.1. Wysłanie dokumentów e-mail, poczta lub fax
4͘.2͘.2 Upload dokumentów na nasz website
4.3.Data przekazania dokumentów

Za datę przekazania dokumentów przyjmuje się datę wpływu dokumentów do Biura lub na website

4.4.Potwierdzenie przyjęcia dokumentów
Po wpłynięciu do Biura dokumentów przesłanych, Biuro niezwłocznie przesyła do klienta informację o dacie wpłynięcia i ilosci otrzymanych kartek dokumentów͘

4.5.Przechowywanie dokumentów

Miejscem przechowywania dokumentacji księgowej jest:

4.5.1.siedziba Biura

Jeżeli Klient przekazuje do Biura oryginały dokumentów͘

4.5.2.siedziba Klienta

Jeżeli Klient przekazuje do Biura kopie, skany, zdjęcia dokumentów, umieszcza na naszej stronie

4.6. Zwrot dokumentów
Po zamknięciu roku podatkowego dokumenty przechowywane są zwracane Klientowi. Od momentu zwrocenia dokumentacji Klient ponosi wyłączną odpowiedzialnosć za jej przechowywanie, zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą͘

5.Odpowiedzialnosć Biura
5͘.1͘ Biuro zobowiązuje się do dołożenia wszelkiej starannosci w wykonywaniu zlecenia oraz do postępowania zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi rozliczeń z IRS

5͘.2͘ Biuro bierze na siebie odpowiedzialnoƑć za przekazanie w terminie informacji o
wyliczonych podatkach, składkach IRS, oraz innych zdarzeniach, pod warunkiem

dotrzymania przez klienta terminów przekazania dokumentów ustalonych w pkt.4 niniejszego Regulaminu

5͘.3͘ O wysokoƑci zobowiązań publicznoprawnych Klienta Biuro ma obowiązek poinformować go co najmniej 2 dni przed terminem płatnosci pod warunkiem dotrzymania przez klienta terminów ustalonych w pkt͘ 4͘
5.4. Biuro nie ponosi odpowiedzialnosci za nieterminowo regulowane przez Klienta zobowiązania publicznoprawne͘
5͘.5͘Jeżeli zlecenie nie zostanie wykonane lub zostanie nienależycie wykonane z przyczyn
niezależnych od Biura, Biuro nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za powstałe szkody.

5͘.6͘ Biuro oswiadcza, że w trakcie wykonywania usługi nie posiada ubezpieczenia z tytułu
odpowiedzialnosci cywilnej z tytułu wykonywanych przez siebie.
5.7͘ Biuro ponosi odpowiedzialnosć za czynnosci objęte umową w trakcie jej trwania͘ Jesli występuje koniecznosć wykonania czynnosci sprzed zawarcia umowy, wymaga to
dodatkowych uzgodnień między stronami͘
5.8͘ Biuro może odmówić wykonania zlecenia, jesli dostarczone przez Klienta dokumenty nie
są wystarczające do prawidłowego wykonania zlecenia, lub są niezgodne z prawem, a
wykonanie zlecenia naraziłoby Biuro na odpowiedzialnosć karną lub szkodę finansową͘

6.Odpowiedzialnosć klienta

6͘.1͘ Klient ma obowiązek przekazywać dokumenty w ustalonych terminach oraz przekazywać do Biura wszelkie informacje mogące mieć wpływ na zakres Ƒwiadczonych usług w sposób wyczerpujący, rzetelny i zgodny z prawdą͘
6͘.2͘ Dokumenty kosztowe powinny posiadać odpowiednie adnotacje, min datę otrzymania, przeznaczenie pozycji na fakturze, inne, które mają wpływ na prawidłową ewidencję
księgową Wszelkie uchybienia w tym zakresie podlegają uzupełnieniu przez Klienta w
terminie wskazanym przez Biuro.

6͘.3͘ Biuro nie bierze odpowiedzialnosci za nieterminowe przekazanie wiadomosci o
wysokosci zobowiązań i wyniku firmy Klienta jeżeli Klient nie przekaże lub nieterminowo przekaże Biuru dokumenty księgowe.

6.4. Klient zobowiązuje się do bezzwłocznego zawiadomienia Biura o wszelkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na prawidłowosć swiadczonej przez Biuro usługi

7.Wynagrodzenie za usługę

7͘.1͘ Wynagrodzenie za usługi swiadczone przez Biuro ustalane jest zgodnie z Cennikiem

7͘.2͘ Zapłata za usługi Biura odbywa się na podstawie wystawianej faktury. Faktury wystawiane są w/g umowy przed ub po wykonaniu serwisu lub ostatniego dnia każdego miesiąca.
7͘.3͘ Informację o wystawieniu faktury i kwocie do zapłaty Klient otrzymuje za posrednictwem e-mail.
7͘.4͘ Oryginał faktury pozostaje w Biurze do zaksięgowania, chyba że Klient przyjął formę
przechowywania dokumentacji księgowej u siebie wtedy faktura zostaje mu wysłana

7.5͘ Wynagrodzenie z tytułu umowy jest płatne do 7 dnia kolejnego miesiąca, chyba że strony
ustaliły inaczej Nie zapłacenie faktury w terminie powoduje naliczanie odsetek.

7.6. W przypadku nieuregulowania przez Klienta FV w terminie do 30 dni od daty
wystawienia Biuro ma prawo odmówić wykonywania usług do czasu realizacji zapłaty.

8.Komunikacja
8͘.1͘ Komunikacja odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub konta klienta na naszaksiegowa.com adresy wskazane przez biuro i klienta

8.2. Aktualny adres e-mail klienta musi być podany do wiadomosci Biura͘

8.3. Odpowiedzi na e-maile Biuro udziela w ciągu 2 dni roboczych͘͘

9.Rozwiązanie umowy
9͘.1͘ Umowę współpracy każda ze stron może rozwiązać z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

9͘.2͘ Rozwianie umowy wymaga formy pisemnej Brak pisemnego wypowiedzenia upoważnia Biuro do wystawienia faktury zgodnie z umową za dany okres rozliczeniowy

9͘.3͘ Po rozwiązaniu umowy Biuro oddaje dokumenty bezposrednia do Klienta w ciągu 1 miesiąca lub przesyłką kurierska na koszt Klienta W razie nieodebrania dokumentow Biuro nie ponosi odpowiedzialnosci za dokumenty Klienta

10.Postanowienia końcowe
10.1. Biuro zastrzega sobie możliwosć wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie o których informuje klienta z jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zmieniony regulamin umieszczany jest na stronie internetowej z adnotacją, od kiedy obowiązuje
10.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.